ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สารตะกั่ว อันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับสีทาบ้าน

|

เทศบาลตำบลบ่อพลับ
📢 ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง สารตะกั่ว อันตรายใกล้ตัวที่แฝงมากับสีทาบ้าน 🏘
-อันตรายจากสารตะกั่วพบได้จากหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุที่ใกล้ตัวและไม่อาจมองข้ามได้ คือจาก“สีทาบ้าน” เพราะสารตะกั่วปะปนอยู่ในส่วนผสมของสีซึ่งสารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่อันตรายต่อสุขภาพ สคบ.จึงออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก