งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ปี ๒๕๖๖

|

วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.2566
งานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
ณ วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลับ
#ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป👍😊🥰