ติดตามและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด

|
วันเสาร์ที่ 25 พ.ย.2566
-นายกปิยศักดิ์ จรรยาสวย
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ
-ผู้ใหญ่สมหมาย จรรยาสวย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ่อพลับ
มาติดตามและให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ผูกผ้า
แต่งประดับดอกไม้รถยนต์
เพื่อใช้ในการแห่ขบวนกระทงใหญ่
และนางนพมาศ
เนื่องในโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
-โดยมีกำหนดจัดงานขึ้น
ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ย.2566
เริ่มเคลื่อนขบวนรถแห่
ไปยังบริเวณรอบตำบลบ่อพลับ
ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
ณ ศาลาเอนกประสงค์
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่
จัดงานวันลอยกระทง
ณ วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลับ
#ร่วมกันใส่ใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป👍😊😍