ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) ไป-กลับ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 1 คัน

|