ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลับ

|

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ไหล่ทาง คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณถนนถวิลประชาสามัคคี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)