#ประชาสัมพันธ์…สภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลับเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

|

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566