ประชาสัมพันธ์…โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567

|

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1