ประชาสัมพันธ์ โครงการ

|

โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6ข้อดีของการทำการเกษตรผสมผสาน
ข้อดีของการทำการเกษตรผสมผสาน
1.ช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้ต่อเกษตรกรและครอบครัว
2.ช่วยลดการพึ่งพาด้านเงินทุน ปัจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก

3.ช่วยให้เกิดการประหยัด ค่าใช้จ่ายในไร่นาลดลง มีรายได้สุทธิเพิ่มมากขึ้น
4.ช่วยเพิ่มรายได้จากพื้นที่เกษตรขนาดย่อยที่จำกั

5.ช่วยเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม