ประชาสัมพันธ์

|

โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2567
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดีทั้งกาย-ใจ

  1. เลือกอาหารให้เหมาะสม
  2. ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ
  3. ดูแลผู้สูงอายุ อย่าให้เกิดอุบัติเหตุ
  4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  5. หากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้สูงอายุทำ