ประชาสัมพันธ์

|

โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2567
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ

  1. เบี้ยความพิการ
  2. การดูยืมเงินประกอบอาชีพ
  3. การช่วยเหลือทางกฎหมาย
  4. ปรับสภาพที่อยู่อาศัย
  5. สิทธิทางอาชีพ
  6. สิทธิทางการศึกษา
  7. สิทธิทางการแพทย์
  8. ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ
  9. ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี