โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าออนไลน์

|

ด้วยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อพลับ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าออนไลน์เทศบาลตำบลบ่อพลับ

โดยดำเนินงานช่องทางสื่อโซเซียลชื่อ “ตลาดสินค้าเทศบาลตำบลบ่อพลับ (BP Shop Online)” เพจเฟสบุ๊ค (facebook) , อินสตาแกรม (Instagram) , ติ๊กต๊อก (TikTok)

วัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เป็นสื่อกลางการขายสินค้าสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP สินค้าของชุมชน ผลิตภัณฑ์ เครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลับ และให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ
  2. เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้ากลาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรม

3.กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้เทศบาลตำบลบ่อพลับประชาสัมพันธ์สินค้าของท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติ : มีบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลับ

เอกสารประกอบการสมัคร

1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.แผนที่ตั้งบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการ
4.ภาพถ่ายผลิตสินค้า จำนวน 1-2 ภาพ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-257098