โครงการอบรมเเละพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพ

|

เรื่อง โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6