โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2567

|

โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2567
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้สูงอายุควรได้รับสิทธิ คุ้มครองอะไรบ้าง ?
รู้มั้ย! ทำไมผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปรัฐจึงออกกฎหมายคุ้มครอง และจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ ก็เพราะสมรรถนะของร่างกายที่เสื่อมถอยลง ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือเข้าไม่ถึงการมีส่วนร่วมของสังคม ขณะที่ผู้สูงอายุของไทยมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจำนวนมาก ทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายผู้สูงอายุปี 2546 กำหนดให้ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายในด้านต่าง ๆ ดังนี้