โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2567ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567

|

โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2567
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการผู้ช่วยคนพิการ
“ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด