ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ่อพลับร่วมโครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลับ

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 256

อ่านเพิ่มเติม »

#ประชาสัมพันธ์…สภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลับเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ

อ่านเพิ่มเติม »

#ประชาสัมพันธ์…สภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลับเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประ

อ่านเพิ่มเติม »

#ประชาสัมพันธ์…สภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลับเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้

อ่านเพิ่มเติม »